Aktualości

Chcesz zostać policjantem? Złóż dokumenty w KPP w Sławnie

Chcesz pomagać innym? Dbać o bezpieczeństwo i porządek publiczny?Szukasz ciekawej i stałej pracy? Zostań policjantem! Zachodniopomorska policja planuje w 2017 roku przyjąć w swoje szeregi 310 nowych funkcjonariuszy. Przyjęcia odbędą się lutym, maju, sierpniu i grudniu br. Oferta skierowana jest do młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wyższym wykształceniem po kierunkach przydatnych w policji ( prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) .

Każdy, kto chce służyć w tej formacji musi spełnić określone wymagania:

 • obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,

 • korzystający w pełni z praw publicznych,

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Od 01 września 2017 r istnieje możliwość złożenia dokumentów o przyjęcie do służby w jednostkach policji na szczeblu powiatowym oraz miejskim. Osoby z powiatu sławieńskiego zainteresowane podjęciem służby w policji powinny złożyć osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie komplet dokumentów tj.

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Po­licji w Szczecinie,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),

 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandy­dat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 • dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,

  Uposażenie policjanta na stanowisku podstawowym ( podczas szkolenia podstawowego wynosi 1899,70 zł. netto, natomiast po ukończeniu szkolenia 2593,30 zł. netto + dodatek za wysługę lat).

Ponadto policjantom przysługują świadczenia socjalne m.in.:

- nagrody roczne w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym,

- nagrody uznaniowe,

-nagrody jubileuszowe ( po 20, 25, 30, 35 i 40 latach służby w wysokości odpowiednio 75%, 100%, 150%, 200% i 300% miesięcznego uposażenia ),

-zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby, śmierci członka rodziny oraz innych zdarzeń powodujących pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego rodziny,

-zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego,

-należności za podróże służbowe w przypadku przeniesienia policjanta do pełnienia służby w innej miejscowości albo oddelegowania go do czasowego pełnienia służby,

-dofinansowanie do wypoczynku przysługujące policjantowi i uprawnionym członkom jego rodziny,

-równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej  zachodniopomorskiej policji www.zachodniopomorska.policja.gov.pl lub pod numerem tel. tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261.

Zainteresowanym osobom  życzymy powodzenia w rekrutacji.