Aktualości

Wspólne szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniu wczorajszym w Starostwie Powiatowym w Sławnie odbyło się kolejne spotkanie zainicjowane przez Komendę Powiatową Policji w Sławnie dotyczące przemocy w rodzinie. Podczas szkolenia rozmawiano m.in. o roli policjanta w realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, poruszane były kwestie dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wymiana informacji i doświadczeń międzyinstytucjonalnej.

W spotkaniu udział wzięli Komendant Powiatowy Policji w Sławnie insp. Grzegorz Śrek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pani Małgorzata Maciuk - Radawiec, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sławnie podinsp. Damian Kulczycki, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji mł. asp. Karol Dąbrowski, Prokurator Rejonowy w Sławnie pan Jarosław Płachta, Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej pan Ireneusz Dąbrowski, psycholog policyjny, dzielnicowi ze sławieńskiej komendy, kierownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu sławieńskiego, oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Sławnie.

Wśród poruszanej tematyki znalazła się praca ze sprawcami, osobami doznającymi przemocy oraz wypracowanie określonych procedur, w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą. Omówione zostały zasady tworzenia indywidualnego planu pomocy rodzinie w ramach procedury Niebieskiej Karty. Spotkanie wypełnione było dyskusjami na temat różnych przykładów z życia, było okazją do wymiany doświadczeń osób pracujących w ramach pracy grup roboczych w konkretnych przypadkach występowania przemocy. W trakcie szkolenia poruszono temat procesu przygotowania i wdrożenia narzędzi szacowania ryzyka, którego celem jest podniesienie skuteczności działań podejmowanych przez policjantów przeprowadzających interwencję wobec sprawców przemocy w rodzinie, oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą, poprzez minimalizowanie zagrożenia życia i zdrowia tych osób.

Wspólne spotkanie z pewnością przyczyniło się do poszerzenia wiedzy zawodowej wśród policjantów i zacieśnienia współpracy między instytucjami.