Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Tryb rozpatrywania skarg
 
Podstawa prawna
Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o:
 • art. 63 Konstytucji RP,
 • dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
W myśl art. 227 k.p.a. przedmiotem SKARGI może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem WNIOSKU w rozumieniu art. 241 k.p.a. mogą być sprawy ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatywy zmierzające do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.
 
Sposoby wnoszenia skarg i wniosków
Skargi i wnioski można składać w formie pisemnej:
 • listownie na adres:
  Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
  ul. Polanowska 45D
  76-100 Sławno
 • osobiście - w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Sławnie, codziennie w godzinach 7.30 - 15.30,
 • faksem - na numer: +48 477 843 504,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres: komendant.slawno[at]sc.policja.gov.pl (załącznik nie może przektaczać 5 MB)
Komendant Powiatowy Policji lub I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
przyjmuje interesantów, funkcjonariuszy i pracowników Komendy w sprawach skarg i wniosków w
każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 17.00. Jeżeli wskazany dzień jest dniem
wolnym od służby lub pracy, skargi i wnioski przyjmuje się w najbliższy dzień powszedni.

Terminy obowiązujące w przypadku załatwiania skarg / wniosków
Organ właściwy do rozpatrzenia skargi / wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca (art. 237 § 1 k.p.a. i 244 § 1 k.p.a.).
Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania (art. 237 § 2 k.p.a.).
Powyższe terminy liczy się od daty wpływu skargi / wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji właściwej do załatwienia sprawy.
WAŻNE:
Skarg i wniosków nie można składać telefonicznie.
Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy działu VIII ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.  
Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać:
 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
 • dokładny adres do korespondencji,
 • zwięzły opis zdarzenia.
Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.
Skargi i wnioski w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą (art. 221 § 3 k.p.a.).
Powrót na górę strony